Trading terms

1. Všeobecná ustanovení.


Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností

RINKAV Company, s. r. o.
Masarykovo nám., 18,
Jílové u Prahy  PSČ 25401
IČO 26193795, DIČ CZ26193795
Vedena Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 78603
Č.u: 172391749/0300
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
dále jen „prodávající“, na  straně jedné a kupujícími na straně druhé. 


Tyto obchodní  podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující,  kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující  spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), kdy  kupující spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb.  a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající  podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona  či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující  podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají  v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy  rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena  a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“  a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto  podmínky upravují některá práva společně a shodně pro  kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující  podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako  „kupující“.

Právní vztahy mezi prodávajícím  a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními  podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými  z.č. 40/1964 Sb. (dále jen „o.z.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně  spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím  a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím  a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami  a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 513/1991  Sb. (dále jen „obch.z.) a dále příslušnými právními předpisy  upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

2.Ceníky a ceny zboží.


Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v ceníku, který je dostupný na webové stránce společnosti www.rinkav.cz
Jestli že na zboží není napsana cena, kontaktujte nás, prosím. 
Na velkoobchodní podmínky, prosím, se ptejte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Jsme plátce DPH.

3. Dodací podmínky


Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Poštovné jsou uvedeny na webových stránkach a zaleží na hmotnosti zakoupeného zboží a způsobě úhrady (platba převodem nebo dobírka). 
Dle individuální dohody dá se dopravit zakoupene zboží expresně pomoci EMS, PPL nebo UPS (za cenu vvbrané služby).
Při objednávce nad 2000,-Kč neúčtujeme žádný poplatek za dopravu.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

4. Odstoupení od smlouvy


Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky nebo  e-mailem.
Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - 
V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

• odešlete e-mail (na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) s textem:"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet (uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy.

• zboží doručte poštou (doporučeným balíkem) na adresu, uvedenou prodavajícím. Pokud si nejste jistí, zavolejte nám +420 731168001, event. napište nám e-mail, naši pracovníci Vám poradí.

• zboží musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi.

• při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy za podmínkou zpětného vracení zboží.

• při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději doručeno 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

• odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

5.Místo dodání, způsob platby


Místo dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy toto kupující uvede v objednávce.

Platba převodem pro Českou republiku:

• Po odeslání objednávky vám na vaši e-mailovou adresu přijde kopie objednávky se všemi náležitostmi k provedení platebního převodu.

• Číslo účtu je 172391749/0300

• Variabilní symbol je vždy č. objednávky.

• Ihned po připsání celkové částky na náš účet bude vaše objednávka zkompletována a připravená k dodání. Dodací lhůta bude určena při zpracování objednávky.


Platba na poštovní dobírku pro Českou republiku:
• Po odeslání objednávky vám na vaši e-mailovou adresu přijde kopie objednávky s částkou dobírky.
• Ihned po obdržení vaši objednávky zboží bude dodáno dle naších dodacích podmínek.

6.Záruka a reklamace.


Na všechny výrobky se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců (24 měsíců pro kupuiící spotřebitele, 6 měsiců pro kulující podnikatele).
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a vztahuje se pouze na výrobní vady. Kupující  je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není  porušen a zboží poškozeno či odcizeno. V případě , že  ano, musí na místě sepsat se zástupcem přepravní služby protokol o poškození  balíku a dohodnout se s ním na dalším postupu. Odpovědnost  za poškození zboží dopravou nese plně dopravce.
V případě zjištění jakékoliv závady nás neprodleně kontaktujte.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Reklamace musí být  vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30dnů, pokud se prodávající  nedohodne s kupujícím jinak. Veškeré vyřizování reklamací  se drží platných zákonných norem.

Při  uznání reklamace má kupující právo na výměnu vadného zboží  nebo vrácení platby bez poštovného.
Případné dotazy či upřesnění Vám rádi zodpovíme na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

7. Závěrečná ustanovení.


Kupující souhlasí  s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním  vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat  pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit  třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění  marketingových akcí, toto vše při respektování platných  předpisů, zejména zákona č. 101/200 Sb.o ochraně osobních  údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán,  a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a  zaslaným prodávajícímu. 
Kupující souhlasí  s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním  vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat  pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit  třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění  marketingových akcí, toto vše při respektování platných  předpisů, zejména zákona č. 101/200 Sb.o ochraně osobních  údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán,  a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a  zaslaným prodávajícímu. 
Prodávající je oprávněn  obchodní podmínky doplňovat či měnit bez předchozího upozornění v souvislosti se změnou  platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží,  které prodávající nabízí. 
Tyto obchodní  podmínky nabývají platnosti dne 8.11.2009

Přejeme příjemné nakupování,

Váš RINKAV.

 

Business with us

Manufactors and sellers of the food and cosmetic market,  make a business with us!